Projekt přeměny

My, níže uvedené společnosti- Společnost BAKTOMA spol. s r.o., IČ 27815188, se sídlem ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30468 a společnost ekoBAKTOMA spol. s r.o., IČ 01957996, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74133, tímto podle § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoP“) oznamujeme, že jsme uložily do sbírky listin obchodního rejstříku projekt přeměny - odštěpení části společnosti BAKTOMA spol. s r.o. do již existující obchodní společnosti ekoBAKTOMA spol. s r.o., a upozorňujeme věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 ZoP, zejména pak na právo věřitelů, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Společnost BAKTOMA spol. s r.o. dále upozorňuje v souladu s § 285 ZoP své společníky na jejich práva dle § 285 ZoP, zejména pak na to, že v sídle společnosti budou uloženy do doby rozhodnutí valné hromady, která má rozhodnout o schválení odštěpení, pro společníky k nahlédnutí dokumenty související s přeměnou, zejména pak projekt odštěpení a účetní závěrky společnosti BAKTOMA spol. s r.o. za poslední 3 účetní období a účetní závěrka společnosti ekoBAKTOMA spol. s r.o. k rozhodnému dni a zahajovací rozvahy obou společností.